Viso knygų: 241
  el. paštaskodas

  Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2020 m. Nr. 7

    
  AutoriusVyriausiasis redaktorius prof. Leonas Valius
  ISSN1392-3218
  DOI
  LeidyklaVitae Litera žurnalai
  Leidimas2020/7
  Išleidimo metai2020
  Puslapių sk.76

  Anotacija

  Mė­ne­si­nis Lie­tu­vos šeimos gy­dy­to­jų ko­le­gi­jos žur­na­las šei­mos gy­dy­to­jams ir ketinantiems jais tap­ti. Žur­na­lo lei­dėjų tiks­las – ska­tin­ti šei­mos ir ki­tų gy­dy­to­jų, dir­ban­čių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gran­dy­je, nuo­la­ti­nį to­bu­lė­ji­mą, plė­to­ti šei­mos me­di­ci­ną kaip spe­cia­ly­bę ir aka­de­mi­nę dis­cip­li­ną, kar­tu ge­rin­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę ir gy­ven­to­jų svei­ka­tą.